Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 120
Năm 2021 : 1.645
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS DANH THẮNG

Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của trường THCS Danh Thắng.

PHÒNG GD&ĐT HIỆP HOÀ

TRƯỜNG THCS DANH THẮNG

 

Số: .../KH-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Danh Thắng, ngày 25  tháng 9  năm 2016

KẾ HOẠCH

TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG  THCS DANH THẮNG

I/ Mục đích và phạm vi tự đánh giá

1.Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của trường THCS Danh Thắng. Căn cứ theo thông tư 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường THCS Danh Thắng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2.Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường THCS Danh Thắng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3.Yêu cầu công tác tự đánh giá của hội đồng tự đánh giá phải đảm bảo tính khách qua và trung thực;

Quá trình đánh giá công khai và minh bạch;

  4.Nhiệm vụ trọng tâm:

+ Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

+ Tăng cường phát triển đội ngũ CBGV về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

+ Nghiên cứu tạo động lực cho công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên cơ sở bảo đảm sự hài hoà giữa các lợi ích;

+ Xây dựng và củng cố hệ thống các tổ nhóm làm công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

+ Tiếp tục thu thập bổ sung các minh chứng, nâng số lượng các tiêu chí đạt;   

+ Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm;

II/NỘI DUNG

1. Hội đồng tự đánh giá

a) Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 05 ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng  trường THCS Danh Thắng gồm các ông bà có tên trong danh sách :

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn Thông

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Ngô Thị Hương

Phó hiệu trưởng

Phó CT HĐ

3

Nguyễn Thị Hương Thanh

Thư ký HĐ trường

Thư ký HĐ

4

La Thị Yến

Chủ tịch công đoàn

Uỷ viên HĐ

5

Lê Thị Vĩnh

Tổ trưởng tổ KHTN

Uỷ viên HĐ

6

La Thị Yến

Tổ trưởng tổ KHXH

Uỷ viên HĐ

7

Hoàng Thị Phượng

Tổ trưởng tổ VP

Uỷ viên HĐ

8

Nguyễn Thị phương Thúy

Tổng phụ trách đội

Uỷ viên HĐ

9

Trần Thị Đan

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

10

Bùi Thanh Vân

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

11

Tạ Thị Kim Dung

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

12

Nguyễn Thị Hồng Vân

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

13

Đặng Thị Thúy Vân

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

14

Nguyễn Thị Huyền

Y tế học đường

Uỷ viên HĐ

15

La Thị Phượng

Văn thư

Uỷ viên HĐ

b) Nhóm thư ký

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hương Thanh

Thư ký HĐ

Tổ trưởng

2

Tạ Kim Dung

Giáo viên

Uỷ viên

c) Các  nhóm công tác chuyên trách

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

La Thị Yến

Ủy viên HĐ

Thu thập TTMC tiêu chuẩn1

Nhóm 2

Phạm Thị Huyền Trâm

Ủy viên HĐ

Thu thập TTMC tiêu chuẩn2

Nhóm 3

Hoàng Thị Phượng

Uỷ viên HĐ

Thu thập TTMC tiêu chuẩn3

Nhóm 4

Nguyễn T.Hồng Vân

Uỷ viên HĐ

Thu thập TTMC tiêu chuẩn4

Nhóm 5

Ngô Thị Hương

Phó Chủ tịch HĐ

Thu thập TTMC tiêu chuẩn5

DS thành viên các nhóm:

Nhóm 1

-La Thị Yến

-Lê Thị Vĩnh

-Đặng Thị Thúy Vân

Nhóm 2

- Phạm Thị Huyền Trâm

-Nguyễn Thị Phương Thúy

-Tạ T.Kim Dung

Nhóm 3

-Hoàng Thị Phượng

-La Thị Phượng

-Nguyễn Thị Huyền

Nhóm 4

-Nguyễn Thị Hồng Vân

- Trần Thị Đan

 

Nhóm 5

-Ngô Thị Hương

- Bùi Thanh Vân

-Nguyễn Thị Hương Thanh

 

3. Công cụ đánh giá

Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012).

4. Thời gian biểu

THỜI GIAN

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

 

Tuần 1

(Từ  15/9/15- 20/9/15)

 

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá ;

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch tự đánh giá.      

 

 

Tuần 2

(Từ  22/9/15 - 27/9/15)

 

- Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Phổ biến các văn bản hướng dẫn công tác tự đánh giá

- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, giáo viên và nhân viên;

- Hoàn thành kế hoạch tự đánh giá.

 

Tuần 3 - 15

(Từ  29/9/15 - 27/12/15)

 

- Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá;

- Thu thập bổ sung thông tin và minh chứng;

- Mã hoá các thông tin và minh chứng mới thu được;

- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.

-Báo cáo hội đồng số tiêu chí đạt được.

 

Tuần 16

(Từ  05/01/16 - 10/01/16)

 

Họp Hội đồng tự đánh giá để :

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

- Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;

- Điều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề cương chi tiết.

 

Tuần 17-22

(Từ  12/01/16 - 21/2/16)

 

- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá, tự đánh giá mức độ đạt được.

 

Tuần 23-24

(Từ  23/2/16 - 7/3/16)

 

- Dự thảo báo cáo tự đánh giá;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá.

 

Tuần 25

(Từ  9/3/2016 - 14/3/2016)

 

- Họp Hội đồng tự đánh giá để thảo luận dự thảo báo cáo tự đánh giá;

- Hội đồng tự đánh giá họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin các ý kiến góp ý.Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.

 

Tuần 26-27

(Từ  16/3/2016 - 28/3/2016)

 

- Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua báo cáo tự đánh giá đã sửa chữa;

- Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Tuần 28

(Từ  30/3/2016 - 4/4/2016)

 

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.

 

Tuần 29

(Từ  6/4/2016- 11/4/2016)

 

Công bố báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

 

Tuần 30-33

(Từ  13/4/2016 - 5/5/2016)

 

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho hoạt động của HĐ tự đánh giá;

 

 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Các nhóm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nhiệm vụ được hội đồng phân công. Trong quá trình thực hiện có các vấn đề phát sinh báo cáo kịp thời với lãnh đạo hôi đồng.

-Các tổ chức, đoàn thể cá nhân trong nhà trường có trách nhiệm bổ sung thông tin minh chứng cho các nhóm.

 

   Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng GD & ĐT( để b/c);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Thông

 


Tác giả: Nguyễn Văn Thông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới